Hekim Poster Sunumlar

POSTER SUNUMLAR
E-Poster Alanı
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar
157 PS-001 STEVEN JOHNSON SENDROMU : OLGU SUNUMU Özlem Şahan
153 PS-002 AŞI SONRASI TİP 1 DİABET VE HİPOPARATİROİDİ: KOİNSİDANS MI? KOMPLİKASYON MU? Orkide Kutlu
336 PS-003 KARIN AĞRISI, HİPONATREMİ VE HİPERTANSİYON İLE PREZENTE OLAN AKUT İNTERMİTAN PORFİRİ OLGU SUNUMU Ahmet Demirel
11 PS-004 COVİD-19 ENFEKSİYONLU HASTADA YENİ TANI DİYABET, DİYABETİK KETOASİDOZ VE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ BİRLİKTELİĞİ Rahman Köseoğlu
60 PS-005 AKROMEGALİK HASTALARDA EŞLİK EDEN KARDİYOMETABOLİK BOZUKLUKLAR Ahmet Emin Yayla
61 PS-006 GESTASYONEL DİYABET HASTALARINDA TEDAVİ UYUMUNUN MATERNAL-FETAL KLİNİĞE ETKİSİ Ahmet Emin Yayla
141 PS-007 HİPERTANSİYON TANILI HASTALARDA SERUM ELABELA DÜZEYİ İLE HİPERTANSİF NEFROPATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Erhan Önalan
365 PS-008 HİPOTROİDİSİ OLAN VE OLMAYAN HASTALARDA QTC DİSPERSİYONU VE KVON İLİŞKİSİ pınar karakaya
14 PS-009 HİPERGLİSEMİDE NADİR BİR NEDEN: LATENT OTOİMMUN ERİŞKİN DİYABETİ Rahman Köseoğlu
47 PS-010 MULTİPL ENDOKRİN NEOPLAZİ TİP 2A: OLGU SUNUMU Muhammet Güleryüz
52 PS-011 HİPERKALSEMİ İLE SEYREDEN NÖROENDOKRİN TÜMÖR OLGUSU Lezan Keskin
56 PS-012 ANOREKSİ İLE TANI KONULAN PANHİPOPİTÜİTARİZM VAKASI Meral Ilgaz Ergin
62 PS-013 TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ PAZOPANİB İLİŞKİLİ HİPOFİZER YETMEZLİK TABLOSU: OLGU SUNUMU Begüm Güler Şentürk
111 PS-014 HİRSUTİZM AYIRICI TANISINDA AKILDA TUTULMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR TANI: KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ Murat Çalapkulu
113 PS-015 TC-99M MIBI SİNTİGRAFİSİNİN NEGATİF OLDUĞU PRİMER HİPERPARATİROİDİ HASTASINDA PARATHORMON YIKAMANIN TANISAL ÖNEMİ Murat Çalapkulu
114 PS-016 TİP 3 OTOİMMÜN POLİGLANDÜLER SENDROMLU BİR OLGU SUNUMU Gökhan Köker
128 PS-017 COVİD 19 ENFEKSİYONUYLA İLİŞKİLİ SUBAKUT TİROİDİT OLGUSU Murat Çalapkulu
129 PS-018 TİROİD BEZİNDE EŞ ZAMANLI MEDÜLLER VE PAPİLLER KANSER BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU Murat Çalapkulu
145 PS-019 HIV (+) HASTADA OSTEOPOROZUN NADİR NEDENİ: FANCONİ SENDROMU Ülkü Aybüke Tunç
146 PS-020 KARIN AĞRISI VE ARTMIŞ İNSÜLİN İHTİYACI İLE BAŞVURAN BİR İNSÜLİN İLİŞKİLİ AMİLOİDOZ VAKASI Nebil Havvat
148 PS-021 CUSHİNG GÖRÜNÜMÜNDE ADRENAL YETMEZLİK OLGUSU İlkçe Agün Kurtulmuş
166 PS-022 HALSİZLİK İLE BAŞVURAN GENÇ HASTADA SANTRAL HİPOTİROİDİ Nazif Yalçın
167 PS-023 HİPOTİROİDİZM İLİŞKİLİ RABDOMİYOLİZ VAKASI Zeynep Saraç
169 PS-024 TANISI GECİKMİŞ OSTEOMALAZİ OLGUSU İhsan Boyacı
187 PS-025 D HİPERVİTAMİNOZUNA BAĞLI GELİŞEN HİPERKALSEMİ VE MORTAL SEYREDEN NEKROTİZAN PANKREATİT: OLGU SUNUMU Aslıhan Çalım
241 PS-026 KARIN AĞRISI İLE BAŞVURAN YENİ TANI CHRON VE BİLATERAL ADRENAL HEMORAJİ (BAH) OLGUSU Zehra Tuba Karaman
243 PS-027 EMPAGLİFLOZİN’E BAĞLI ÖGLİSEMİK DİYABETİK KETOASİDOZ İLE ORTAYA ÇIKAN GİZLİ LADA OLGUSU Cem Şahin
245 PS-028 YENİ TANI DİYABET VE KİLO KAYBIYLA TANI KONAN METASTATİK PANKREAS KANSERİ OLGUSU Cem Şahin
263 PS-029 NORMAL ALP DÜZEYİ İLE BAŞVURAN VE SEKONDER HİPERTANSİYON NEDENİ KEMİĞİN PAGET HASTALIĞI(KPH) Kadir Intas
274 PS-030 THYROMAZOLE BAĞLI KOLESİSTİK HEPATİT Fatma Tozyılmaz
292 PS-031 NADİR BİR OLGU SUNUMU: TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ Halil İbrahim Onmaz
297 PS-032 KALSİTONİN WASHOUT TİROİD MEDÜLLER KANSER TANISINDA KİLİT NOKTA OLABİLİR Mİ?: OLGU SUNUMU Zalal Alataş
299 PS-033 MEDÜLLER TİROİD KANSERİ İLE AKCİĞER NÖROENDOKRİN KARSİNOM TANISI BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU Tacettin Ege Akgün
300 PS-034 NADİR GÖRÜLEN ARMC5 MUTASYONU SAPTANAN BİLATERAL MAKRONODÜLER ADRENAL HİPERPLAZİ OLGU SUNUMU Esra Nur Durmazer
318 PS-035 SGLT-2 İNHİBİTÖRÜ KULLANIMINA BAĞLI ÖGLİSEMİK DİYABETİK KETOASİDOZ Halil İbrahim Onmaz
346 PS-036 TOTAL EMPTY SELLAYA BAĞLI SANTRAL HİPOTİROİDİ VE HİPOGONADİZM SANTRAL HİPOTİROİDİYE BAĞLI GELİŞEN HİPONATREMİ Demet Günaydın
203 PS-037 SARS-COV-2’NİN TEDAVİSİNDE TENOFOVİR İLE İLGİLİ BİR GÖZLEM İhsan Boyacı
29 PS-038 D-DİMERİN CİDDİ YÜKSEKLİĞİ COVID-19 SEYRİNDE HER ZAMAN KÖTÜ PROGNOZU MU İŞARET EDER? Ertaç Berker
42 PS-039 WRIGHT BOYAMA İLE SAPTANAN BİR PLASMODIUM FALCIPARUM OLGUSU Mehmet Veysel Coşkun
76 PS-040 ATİPİK SEYİR GÖSTEREN BİR KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ OLGUSU Merve Öztürk
118 PS-041 COVID-19 BULGULARI İLE PREZENTE OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU: OLGU SUNUMU Firuze Midi Kürşat
182 PS-042 COVİD-19 İNFEKSİYONU VE FAVİPİRAVİR İLİŞKİLİ DRESS SENDROMU: OLGU SUNUMU Hande Erman
191 PS-043 SPONTAN PNÖMOTORAKS SAPTANAN BİR COVID-19 VAKASI: NADİR VE İLGİNÇ BİR BİRLİKTELİK?! Yasemin Evlendi
233 PS-044 COVID-19’DA VENÖZ TROMBOEMBOLİ İLE SEYREDEN İKİ OLGUNUN SUNUMU Işıl Kibar Akıllı
324 PS-045 ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONUNDAN TANIYA VARILAN STAGHORN TAŞI Erhan Davut Pehlivan
140 PS-046 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA KARACİĞER FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ ilker karaduman
231 PS-047 ÜST GİS ENDOSKOPİDE SYDNEY PROTOKOLÜNE GÖRE BİOPSİNİN SEDASYONLU VE SEDASYONSUZ HASTALARDA KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Coşgun
37 PS-048 TEKRARLAYAN PANKREATİT İLE ERİŞKİN DÖNEMDE TANI ALAN KİSTİK FİBROZİS OLGUSU Ali Gökçe
40 PS-049 PORTAL VENÖZ TROMBOZ İLE PREZENTE OLAN ESANSİYEL TROMBOSİTOPENİ OLGUSU Gülsüm Ceren Terzioğlu
44 PS-050 NÖROFİBROMLARIN EŞLİK ETTİĞİ PLUMMER VİNSON SENDROMU Asena Serap Yalçınkaya
71 PS-051 NADİR BİR KARIN AĞRISI NEDENİ: PELVİK KONJESYON SENDROMU, OLGU SUNUMU Kadri Atay
99 PS-052 KARACİĞER SİROZU İLE TAKİPLİ HASTADA GEBELİK: OLGU SUNUMU Yusuf Dibek
107 PS-053 PORTAL VEN TROMBOZU İLE ORTAYA ÇIKAN CROHN OLGUSU Nur Beyza Tükek
180 PS-054 PRİMER PERİTONEAL SERÖZ ADENOKARSİNOM: OLGU SUNUMU Mert Metin Can
201 PS-055 ÜST GİS KANAMANIN ENDER BİR NEDENİ: PRİMER MİYELOFİBROSİS Hande Erman
270 PS-056 BİR OLGU SUNUMU: AKUT HEPATİT İLE PREZENTE OLAN EKSTAZİ KULLANIMI Elif Uzuner Gül
283 PS-057 KONJENİTAL HEPATİK FİBROZİS: BİR OLGU SUNUMU Emine Melis Yücel
286 PS-058 MALNÜTRE VE KOMORBİD HASTALARIN ÖNEMLİ BİR SORUNU; REFEEDİNG SENDROMU: OLGU SUNUMU Zeynep Sezgin
294 PS-059 GEBELİKTE REKTAL KANAMA İLE BULGU VEREN PRİMER MALİGNİTE: OLGU SUNUMU Teslime Ayaz
295 PS-060 KRONİK KARACİĞER HASTALIĞINDA HİPERKALSEMİ: NADİR BİR VAKA Merve Öztürk
347 PS-061 HİPERLİPİDEMİ İLİŞKİLİ KOMPLİKE PANKREATİT Zeynep Saraç
17 PS-062 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BOYA HAZIRLAYICI OLARAK ÇALIŞAN KİŞİDE GELİŞEN TOKSİK POLİNÖROPATİ OLGUSU Derya Şeker
28 PS-063 NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ: EPİPLOİK APENDAJİTİS Sıla Soylu Koçoğlu
106 PS-064 NADİR BİR VAKA: ATENÜE FAPLA BİRLİKTE GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR TANILI HASTADA PARANEOPLASTİK HİPOGLİSEMİ Emine Uzun
197 PS-065 COVİD-19 ENFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN MİS-A VAKASI Ayşenur Ertürk
230 PS-066 ADLİ PSİKİYATRİ YATIŞINDAN 12 YIL SONRA SPONTAN BAŞLANGIÇLI NADİR BİR PURPURA VAKASI ‘GARDNER-DİAMOND SENDROMU’ Doğancan Akyürek
238 PS-067 TÜBERKÜLOZ SEPSİSİ Yavuz Erkam Kesgin
240 PS-068 NADİR GÖRÜLEN RETROPERİTONEAL FİBROSİS NEDENİ: IMMUNGLOBULİN-G4 İLİŞKİLİ HASTALIK Yavuz Erkam Kesgin
10 PS-069 BİLİNÇ BULANIKLIĞI İLE ACİLE GETİRİLEN HASTADA TESPİT EDİLEN ŞİDDETLİ AKUT HİPONATREMİ VE COVİD-19 BİRLİKTELİĞİ Rahman Köseoğlu
87 PS-070 METABOLİK SENDROM VE OBEZİTE SIKLIĞI Hakkı Hamid Doğru
120 PS-071 COVİD-19 POZİTİF HASTALARDA 25-HİDROKSİ VİTAMİN D DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Harun Düğeroğlu
121 PS-072 FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA 25-HİDROKSİ VİTAMİN D DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Harun Düğeroğlu
123 PS-073 ORDU İLİNDE VİTAMİN D EKSİKLİĞİNİN SIKLIĞI VE KRONİK HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ Harun Düğeroğlu
124 PS-074 ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇ KULLANAN TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARIN VİTAMİN D DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Harun Düğeroğlu
143 PS-075 DİYABETİK VE NONDİYABETİK RETİNOPATİNİN İNFLAMATUAR VE HEMATOLOJİK BELİRTEÇLER ÜZERİNE ETKİSİ Erhan Önalan
174 PS-076 BETATROFİN DÜZEYİ DİYABETES MELLİTUS VE METABOLİK SENDROMDA BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ? Erhan Önalan
289 PS-077 DİYABETİK HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN SERUM OZMOLALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Miraç Vural Keskinler
22 PS-078 ASEMPTOMATİK COVID 19 ENFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN SPONTAN PNÖMOMEDİASTENUM OLGUSU Mehmet Veysel Coşkun
34 PS-079 AKUT BEL AĞRISI VE ATEŞ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN BİR HASTADA BRUCELLA ENFEKSİYONU Rahman Köseoğlu
48 PS-080 SGLT-2 İNHİBİTÖRÜ KULLANAN DİYABETİK HASTADA GELİŞEN FORNİER GANGRENİ OLGUSU Mehmet Veysel Coşkun
53 PS-081 NADİR GÖRÜLEN BİRLİKTELİK; PRİMER HİPERPARATİROİDİZM VE PRİMER BİLİYER SİROZ Ramazan Aytaç Olacak
58 PS-082 NADİR GÖRÜLEN BİR DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ NEDENİ OLAN PLUMMER-VİNSON SENDROMU Vahit Can Çavdar
64 PS-083 KONTRAST MADDE KULLANIMI SONRASI TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI: AKILDA TUTULMASI GEREKEN BİR SORUN! Kayra Somay
66 PS-084 MULTİPLE LENFADENOPATİ İLE PRESENTE HIV VE KAPOSİ SARKOMU Emine Ayça Nalbantoğlu
68 PS-085 NEFROTİK SENDROM VE PARAFARENGEAL ABSE Cem Bülbül
69 PS-086 MAGGOT DEBRİDMAN TEDAVİSİ SONRASI SEPTİK ŞOKA GİREN BİR DİYABETİK AYAK VAKASI Ekin Yiğit Köroğlu
78 PS-087 SÜLFASALAZİN İLİŞKİLİ DRESS SENDROMU: OLGU SUNUMU Amed Trak
84 PS-088 DİPEPTİDİL PEPTİDAZ-4 İNHİBİTÖRÜ VE ANJIOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN HASTADA AKUT ÜRTİKER GELİŞİMİ Ertaç Berker
89 PS-089 NADİR GÖRÜLEN BİR SEKONDER HİPERTANSİYON NEDENİ: ÇAYLA GELEN HİPERTANSİYON Hatice Beyazal Polat
90 PS-090 HİPOGLİSEMİ İLE GELEN YAŞLI HASTADA ENDER GÖRÜLEN İNSÜLİNOMA Nevra Karademir
91 PS-091 NADİR GÖRÜLEN BİR KETONÜRİ SEBEBİ: KETOJENİK DİYET Hatice Beyazal Polat
97 PS-092 OLGU SUNUMU, YAYGIN ORGAN TUTULUMU VE HİPERKALSEMİ İLE PREZENTE OLAN SARKOİDOZ HASTALIĞI Mert Can Ataca
103 PS-093 MİDE METASTAZI İLE TANI ALAN MEME KANSERİ OLGUSU Hatice Beyazal Polat
127 PS-094 ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR PANSİTOPENİ SEBEBİ: SPLENİK LENFANJİYOMA Ahmet Kürşat Soyer
142 PS-095 PANDEMİ DÖNEMİ YAŞAMA YENİDEN MERHABA DİYEN DİYABETİK KETOASİDOZ:OLGU SUNUMU Çağlar Eylen
144 PS-096 OLGU: HİPERTRİGLİSERİDEMİNİN NEDEN OLDUĞU AKUT PANKREATİT İLE TANI ALAN TİP 2 DİYABET Emine Alev Yalın
150 PS-097 ATİPİK PREZENTASYONLU AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜ Dilara Toka Isıyel
156 PS-098 GÜÇSÜZLÜK VE SIRT AĞRISI ILE BAŞVURAN PARATIROID ADENOM OLGUSU Gamze Yanaş
158 PS-099 MDS TANILI HASTADA YENİ GELİŞEN TROMBOSİTOPENİ; PROSTAT ADENOKARSİNOM Gamze Yanaş
164 PS-100 OLGU SUNUMU, HİPERTİROİDİ İLİŞKİLİ KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ Evrim Ataca
165 PS-101 PROKALSİTONİN YÜKSEKLİĞİNDE ENFEKSİYON DIŞI BİR NEDEN Elif Kılıç Dinler
173 PS-102 DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE NEFRİTİK SENDROM İLE PREZENTE OLAN KAPPA HAFİF ZİNCİR NEFROPATİSİ Atakan Özdoğan
184 PS-103 GENEL DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNDE NADİR BİR OLGU:NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 Yasemin Evlendi
185 PS-104 GİTELMAN SENDROMUNDA YENİ BİR MUTASYON Yasemin Evlendi
189 PS-105 TÜRKİYE’DE NADİR GÖRÜLEN BİR PARAZİT OLAN SCHİSTOSOMA HEMATOBİUM’ A BAĞLI OBSTRUKTİF ÜROPATİ VAKASI Büşra Bülbül
194 PS-106 METASTAZA BAĞLI SEMPTOMLARLA GELEN GEBE AKCİĞER KANSERİ VAKASI Hilal Tiryaki
202 PS-107 DAPAGLİFLOZİNE BAĞLI ÖGLİSEMİK KETOASİDOZ TABLOSUYLA PREZENTE OLAN LATENT OTOİMMUN DİYABET (LADA) OLGU SUNUMU Özge Yardımcı
217 PS-108 İNATÇI BULANTI-KUSMA ETYOLOJİSİNDE NADİR BİR BİRLİKTELİK: SANTRAL ADRENAL YETMEZLİK VE MGUS Ayşe Erçin Arslan
222 PS-109 B12 EKSİKLİĞİ İLE İLİŞKİLİ AGRANÜLOSİTOZ:OLGU SUNUMU Orkide Kutlu
237 PS-110 AKUT HEPATİT ETYOLOJİSİNDE NADİR SEBEP OLAN BRUSELLOZ Berfin APARI
247 PS-111 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ ZEMİNİNDE SEPSİSE BAĞLI HEMOFAGOSİTİK SENDROM OLGU SUNUMU Beyza Özkök Şişmanoğlu
252 PS-112 İLERİ YAŞTA TANI KONAN BİR ALKAPTONÜRİ VAKASI: OLGU SUNUMU Mehtap Canpolat
254 PS-113 NADİR BİR VAKA, REYNOLDS SENDROMU Melodi Gizem Can
266 PS-114 MİYASTENİA GRAVİS VE COVİD-19 HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ Sevilay Süreyya Ermis
269 PS-115 DERİN ANEMİNİN BİR SEBEBİ OLARAK ÇÖLYAK HASTALIĞI Emine Alev Yalın
280 PS-116 COVİD SONRASI TÜBERKÜLOZ ŞÜPHELİ HASTADA MARJİNAL ZON LENFOMA Beyza Doğan
284 PS-117 COVİD-19 SONRASI TÜBERKÜLOZ MENENJİTİ ŞÜPHESİ Beyza Doğan
293 PS-118 HİPERTANSİYONLU OLGUDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOM TANISI Gülçin Çelebi
305 PS-119 ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM OLGUSUNDA ECULIZUMAB TEDAVİSİNE RENAL VE EKSTRARENAL YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge Doganay
307 PS-120 HIV VE SEKONDER SİFİLİZ KOİNFEKSİYONU OLAN HASTADA YAYGIN LENFADENOPATİ DEĞERLENDİRMESİ Öykü Zeynep Gerçek
326 PS-121 DİYABETİK AYAK TANISI İLE SEVK EDİLEN HASTANIN ETİYOLOJİSİNDE YATAN GERÇEK:OLGU SUNUMU Çağla Tezduyan
331 PS-122 FAZLA SU İÇME ZARARLI MI ? : OLGU SUNUMU göktuğ özkan
337 PS-123 MCKİTTRİCK-WHEELOCK SENDROMU Cem Bülbül
343 PS-124 LENFADENOPATİNİN NADİR SEBEBİ ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU Göktuğ Özkan
345 PS-125 PARANEOPLASTİK RAYNAUD FENOMENİ; MİDE KANSERİ OLGUSU Buket Dağgören Pehlivan
349 PS-126 YETİŞKİN YAŞTA ARALIKLI ENSEFELOPATİ, HEMİPLEJİK MİGREN TARZI SEMPTOMLAR İLE ORTAYA ÇIKAN ÜRE SİKLUS DEFEKTİ Ertunç Şimdi
356 PS-127 VAKA ÜZERİNDEN KOLŞİSİN İNTOKSİKASYONUNA KLİNİK YAKLAŞIM Melike Yazıcı
358 PS-128 NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ ETYOLOJİSİNDE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Beşire Nurdan Tazebay
360 PS-129 TAKAYASU ARTERİTİ VE SJÖGREN SENDROMU BİRLİKTELİĞİ Atilla Okan Kılıç
361 PS-130 POSTRENAL AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AYRICI TANISINDA RETROPERİTONEAL FİBROSİS Arif Kuş
31 PS-131 COVİD 19 PNÖMONİSİNE BAĞLI HEMOLİTİK ANEMİ OLGUSU Edibe Sevde Eker
364 PS-131 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLE TETİKLENEN HEMOLİTİK ATAK:G6PD EKSİKLİĞİ-OLGU SUNUMU Orkide Kutlu
239 PS-133 İZOLE KEMİK İLİĞİ TUTULUMLU ROSAİ-DORFMAN-DESTOMBES HASTALIĞI Yavuz Erkam Kesgin
98 PS-134 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ’NDE TAKİPLİ 82 ORAK HÜCRELİ ANEMİ HASTASININ DEMOGRAFİK VERİLERİNİN İNCELENMESİ Yusuf DİBEK
15 PS-135 COVID-19 TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTADA POLİSTEMİ AYIRICI TANISI VE KOMPLİKASYONLARI Rahman Köseoğlu
33 PS-136 KRONİK FAZ KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HASTASINDA İMATİNİB KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN PLEVRAL VE PERİKARDİYAL EFÜZYON Murat Baş
70 PS-137 REAKTİF HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ İLE KOMPLİKE KİKUCHİ-FUJİMOTO HASTALIĞI Numan Emre Ak
134 PS-138 SJÖGREN SENDROMU,ÜLSERATİF KOLİTİ VE HEPATİT B TAŞIYICISI OLAN BİR HASTADA LENFOMA GELİŞİM: OLGU SUNUMU Türkan Sena Çağlak Kutlu
147 PS-139 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GELİŞEN BİR SİNÜZOİDAL OBSTRÜKSİYON SENDROMU VE GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI OLGUSU Nebil Havvat
198 PS-140 KAŞINTI İLE GELEN HODGKİN LENFOMA Hande Erman
227 PS-141 YÜKSEK RİSKLİ DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA HASTALARINDA R-EPOCH VE R-CHOP TEDAVİ PROTOKOLÜ KIYASLAMASI Rabia Yelli
256 PS-142 FAHR SENDROMU İLE GELEN T HÜCRELİ LENFOMA VAKASI Hande Erman
273 PS-143 ROMATOİD ARTRİT TANILI BİR PRİMER AMİLOİDOZİS OLGUSU Hilal Ebru İşikan
308 PS-144 PANKREATİT İLE PREZENTE OLAN MYELOİD SARKOM: OLGU SUNUMU Özge Ucuz
313 PS-145 KRONİK MİYELOMONOSİTER LÖSEMİ KOLON İNFİLTRASYONUNA BAĞLI KRONİK İSHAL Öykü Zeynep Gerçek
314 PS-146 SEKONDER SSS TUTULUMLU DBBHL'Lİ OLGUDA BUSÜLFAN-FLUDARABİN-TİOTEPA HAZIRLIK REJİMİYLE YAPILAN ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ binnaz iğret
322 PS-147 AML HASTASINDA UZAMIŞ COVİD-PCR POZİTİFLİĞİ Buse Apatarkan
186 PS-148 ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ GENÇ HASTADA KORONER ARTER TUTULUMU Ersan Özbudak
79 PS-149 DİYABETİK NEFROPATİ: HEMODİYALİZ HASTALARINDA UYKU KALİTESİNİN GÜÇLÜ BİR BELİRLEYİCİSİ Parsa Yousefichaijan
80 PS-150 HEMODİYALİZİN HAFİFE ALINMASINA RAĞMEN ÇEVRİMİÇİ İLETKENLİK İZLEME YETERLİLİK: HALA GÜVENİLİR BİR PRATİK ARAÇ Parsa Yousefichaijan
67 PS-151 OSMOTİK HASAR İLİŞKİLİ AKUT BÖBREK HASARI Emine Ayça Nalbantoğlu
178 PS-152 CİDDİ HİPOTİROİDİYE BAĞLI RABDOMYOLİZ VE AKUT BÖBREK HASARI Zeki Aydın
199 PS-153 BİTKİSEL ÜRÜN KULLANIMINA SEKONDER AKUT İNTERTİSYEL NEFRİT Hande Erman
200 PS-154 COVİD-19 PNÖMONİSİ NEDENİYLE TANISI GECİKEN GRANÜLOMATOZİS POLİANJİTİS VAKASI Hande Erman
208 PS-155 AKUT BÖBREK HASARI İLE GELEN HASTADA ESANSİYEL KRIYOGLOBULINEMI OLGUSU Büşra Tomar uysal
210 PS-156 TİP 4 RENAL TÜBÜLER ASİDOZ: OLGU SUNUMU Orkide Kutlu
267 PS-157 SERUM PROTEİN ELEKTROFOREZİNDEN TANIYA Hilal Ebru İşikan
277 PS-158 ATİPİK ANTİ-GBM HASTALIĞI TEŞHİSİ KONULAN 2 OLGU SUNUMU Pınar Alaca
278 PS-159 KORONER YOĞUN BAKIMDA UNUTULMAMASI GEREKEN BİR AKUT BÖBREK HASARI NEDENİ : HİPOTANSİYON İLİŞKİLİ NEFROPATİ Sevgi Herek
311 PS-160 ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTADA ANCA-İLİŞKİLİ GLOMERÜLONEFRİT OLGUSU Öykü Zeynep Gerçek
330 PS-161 HİPOKALEMİ VE HİPERTANSİYONLA PREZENTE LİDDLE SENDROMU Ahmet Kürşad Dişli
350 PS-162 NADİR GÖRÜLEN BİR HİPOKALEMİ NEDENİ: GİTELMAN SENDROMU Esra Aşık
228 PS-163 PREOP KEMOTERAPİ ALAN HER-2 POZİTİF VE HER-2 NEGATİF HASTALARIN TANI ANINDAN OPERASYONA KADAR GEÇEN SÜRELERİNİN ANALİZİ Emine Bölükbaşı
13 PS-164 AKUT PERİKARDİYAL TAMPONAD İLE GELEN AKCİĞER ADENOKARSİNOM OLGUSU Banu Betül Kocaman
41 PS-165 SPONTAN TÜMÖR LİZİS SENDROMU: OLGU SUNUMU Ahmet Kürşad Dişli
63 PS-166 OVER KANSERİNDE OLDUKÇA NADİR GÖRÜLEN LEPTOMENİNGEAL METASTAZ:OLGU SUNUMU Sedef Tatar
188 PS-167 ŞİLÖZ ASSİT İLE GELEN NÖROENDOKRİN TÜMÖR Hande Erman
211 PS-168 ENSEDE KİTLE İLE BAŞVURAN HASTADA NÖROFİBROMATOZİS TEŞHİSİ VE LİTERATÜRDE OLMAYAN YENİ BİR GENETİK VARYANTIN TESBİTİ Gizem Oral
246 PS-169 KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE BAĞLI EKTOPİK ACTH SENDROMU GELİŞEN HASTADA CMV PNÖMONİSİ Süleybe Elvan Zafer
249 PS-170 MEME KANSERİ HASTASINDA PAKLİTAKSEL KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN PYODERMA GANGRENOSUM Gül Polat
258 PS-171 SETUKSİMAB KULLANIMI İLE UZUN SÜRELİ SAĞKALIM ELDE EDİLEN METASTATİK REKTUM KANSERİ OLGUSU Bartu Ediz
309 PS-172 NADİR GÖRÜLEN BİR SARKOM TÜRÜ; ALVEOLAR SOFT PART SARKOMA: OLGU SUNUMU Ayşe Eylem Ağdar
325 PS-173 KEMİK METASTAZI İLE TANI KONULAN HCC Deniz Olgaç Çağatay
335 PS-174 VASKÜLİT İLE TANI ALAN METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM Meral Merve Oğuz
75 PS-175 SARS-COV-2 ENFEKSİYONU SONRASI GRANÜLOMLU POLİANJİTİS ALEVLENMESİ İrem Kapucu
154 PS-176 PSÖRİAZİS BENZERİ DÖKÜNTÜ VE LENFADENOPATİSİ OLAN HASTA; YAPBOZUN DİĞER PARÇALARIYLA BİRLEŞTİRELİM Özlem Şahan
95 PS-177 TOCİLİZUMAB İNTRAVENÖZ TEDAVİDEN SUBKUTAN TEDAVİYE GEÇİLEN HASTALARIN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fadime Bildik
27 PS-178 BEHÇET HASTASI'NDA GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL PERFORASYON Özgür Timuçin Kutlu
108 PS-179 UZUN SÜREDİR DİYALİZ ÖYKÜSÜ OLAN HASTADA AMİLOİD ARTROPATİSİ Nur Beyza Tükek
109 PS-180 BEHÇET SENDROMU OLAN BİR HASTADA AKUT BATIN TABLOSU: IGA VASKÜLİTİ Nur Beyza Tükek
125 PS-181 KLİNİK BULGULARI BEHÇET SENDROMU'NU TAKLİT EDEN BİR PRİMER İMMÜNYETMEZLİK SENDROMU OLGUSU Nur Beyza Tükek
163 PS-182 ATİPİK BAŞLANGIÇLI BİR ROMATOİD ARTRİT VAKASI Evrim Ataca
212 PS-183 DEV HÜCRELİ ARTERİT-POLİMİYALJİYA ROMATİKA BİRLİKTELİĞİ:OLGU SUNUMU Orkide Kutlu
215 PS-184 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİTİ İLE PREZENTE OLAN SJÖGREN SENDROMU VAKASI Ahmet Kürşad Dişli
223 PS-185 GASTROİNTESTİNAL TUTULUMLU SLE:OLGU SUNUMU Orkide Kutlu
275 PS-186 KOLESTEROL EMBOLİSİ İLE KARIŞAN BİR POLİARTERİTİS NODOSA VAKASI: OLGU SUNUMU Ayşe Eylem Ağdar
287 PS-187 GENÇ ERKEK HASTADA TROMBOZ: OLGU SUNUMU Kübra Canaslan
315 PS-188 OLGU SUNUMU, NÖRO-BEHÇET TANILI BİYOLOJİK AJAN TEDAVİSİ ALTINDAKİ HASTADA İNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ VAKASI Mert Can Ataca
329 PS-189 ANEMI VE HIPERGLOBULINEMI ILE TANI ALAN SJÖGREN SENDROMU OLGUSU ERAL İDİL
39 PS-190 MYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASINDA GÖRÜLEN HIZLI VE MORTAL SEYİRLİ KOLESTEROL EMBOLİSİ OLGUSU Özgür Timuçin Kutlu
242 PS-191 POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU (PRES) GELİŞEN GENÇ COVİD VAKASI Ayşenur Ertürk