Sözlü Bildiri Sonuçları

TARİH SALON SAAT BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI KONUŞMACI
10 Ekim 2019, Perşembe Salon F Oturum Başkanları: Dr. Yücel ARMAN, Dr. Murat KÖSE
08:30-08:40 SS-001 SUBKLİNİK HİPOTROİDİ OLAN VE OLMAYAN PREDİYABETİK HASTALARDA BRAKİAL ARTER INDEXİ İLE KVON İLİŞKİSİ Pınar Karakaya
08:40-08:50 SS-002 ÜLSERATİF KOLİT VE CROHN HASTALIĞI AKTİVİTE İNDEKSİ İLE ANKSİYETE, DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ Dila Mete Peker
08:50-09:00 SS-003 DÜŞÜK ALT DEĞERİNİN, HASTANE YATIŞLI HASTALARDA , UZUN DÖNEM MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ Derya Kayas 
09:00-09:10 SS-004 DİFERANSİYE TİROİD KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONRASI REKÜRRENS RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dila Mete Peker
09:10-09:20 SS-005  KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA OTOİMMÜN HEPATİT BELİRTEÇLERİNİN SIKLIĞI VE TEDAVİYE YANIT İLE İLİŞKİSİ. Gülçin Şahingöz Erdal
09:20-09:30 SS-006 PRİMER İMMÜN TROMBOSİTOPENİLİ HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ: KANAMA VE TEDAVİ CEVABI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Turhan Köksal
09:30-09:40 SS-007 DAHİLİYE YOĞUN BAKIM HASTALARINDA MORTALİTE ÖNGÖRÜSÜNDE APACHE II VE MODİFİYE CHARLSON İNDEKSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Oktay Bulur
09:40-09:50 SS-008 KOMPLİKASYONLARI OLAN-OLMAYAN TİP 2 DİYABETLİLERDE HOMOSİSTEİN VE PON-1'İN BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ Abdullah İlhan
09:50-10:00 SS-009 TİP 2 DİABETES MELLİTUS TANILI HASTALARDA FİBROMİYALJİ SENDROMU SIKLIĞI Erhan Önalan
Oturum Başkanları: Dr. Yücel ARMAN, Dr. Murat KÖSE
10:30-10:40 SS-010 İNCE BARSAK TÜMÖRLERİNDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER: SEKSEN VAKANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Neriman Sıla Koç
10:40-10:50 SS-011 TÜRKİYE'DE YAŞA ÖZGÜ KOLOREKTAL KANSER İNSİDANS ORANLARI: YAŞLILARDA KOLOREKTAL KANSER ARTMAKTADIR Murat Sarı
10:50-11:00 SS-012 TÜRKİYE YAŞLIDA UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIM KRİTERLERİ (TURKISH INAPPROPRIATE MEDICATION USE IN THE ELDERLY(TIME KRİTERLERİ) Gülistan Bahat
11:00-11:10 SS-013 GERİATRİK KADIN HASTALARDA NOKTÜRİ SIKLIĞI VE NOKTÜRİNİN KLİNİK YANSIMALARI Pınar Soysal
11:10-11:20 SS-014 TİP 1 VE TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA PANKREAS ENZİM YETERSİZLİĞİ SIKLIĞI Melek Balamir
11:20-11:30 SS-015 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA İNFLAMASYON VE SERUM PROLİDAZ ENZİM AKTİVİTESİ  Barış Eser
Oturum Başkanları: Dr. Pınar YILDIZ, Dr. Mehmet Akif KARAN
13:30-13:40 SS-016 GERİATRİK HASTALARDA ÜST GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ SONUÇLARIMIZ Muharrem Bayrak
13:40-13:50 SS-017 DİYABEZİTE İLE MÜCADELEDE MİTRALYÖZDEN ÇİFT NAMLULU KESKİN NİŞANCI SİLAHINA GEÇİŞ Ulaş Serkan Topaloğlu
13:50-14:00 SS-018 BÖBREK NAKİLLİ HASTALARDA SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ GELİŞİMİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ: 5 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ Oğulcan Boz
14:00-14:10 SS-019 GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZI NORMAL HİPERTANSİF HASTALARDA SİSTATİN C VE BÖBREK VOLÜMÜNÜN ATEROSKLEROZ İLE İLİŞKİSİ  Emrah Selvi 
14:10-14:20 SS-020 İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE TANILARINA GÖRE MALİYET ANALİZİ. Serhat Demirer
14:20-14:30 SS-021  POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN HASTALARDA ARTMIŞ SERUM CARDİOTROPİN-1 DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Demirpençe
14:30-14:40 SS-022 EROZİV ÖZEFAJİT GELİŞİMİNDE HELİCOBACTER PYLORİ KORUYUCU MU? Kıvanç Mercan
14:40-14:50 SS-023 OSTEOPOROZ ÖZ DEĞERLENDİRME ARACI KULLANILARAK KADINLARDA OSTEOPOROZ RİSKİNİN BELİRLENMESİ Türkan Paşalı Kilit
14:50-15:00 SS-024 STRES HİPERGLİSEMİ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ EDİLEN DİABETİK OLMAYAN AKUT İNMELİ HASTALARDA ABH GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR?  Melike Elif Çelik
Oturum Başkanları: Dr. Pınar YILDIZ, Dr. Mehmet Akif KARAN
16:45-16:55 SS-025 COX-1 VE COX-2 GEN MUTASYONLARININ ASETİLSALİSİLİK ASİT DİRENCİNE BAĞLI STENT SONRASI KARDİYOVASKÜLER OLAY RİSK ETKİSİ Aysun Erdem Yaman
16:55-17:05 SS-026 DAPAGLİFLOZİN VE YAĞLI NÜTRİSYON SIVILARININ KOLİSTİN İLE OLUŞAN BÖBREK HASARINI ÖNLEYİCİ ETKİLERİNİN GÖSTERİLMESİ Oytun Erbas
17:05-17:15 SS-027 GERİATRİK SENDROMLARDA DÜŞME SIKLIĞI Neziha Ulusoylar
17:15-17:25 SS-028 OBEZİTESİ OLAN HASTALARDA OBEZİTENİN CİNSEL FONKSİYON VE EŞLER ARASI UYUMA ETKİSİ Feray Akbaş
11 Ekim 2019, Cuma Salon F Oturum Başkanları: Dr. Pınar SOYSAL, Dr. Ahmet Şeref DEMİREL
08:30-08:40 SS-029 YETİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Eray Arslan
08:40-08:50 SS-030 HANGİSİNİN ETKİLERİ YAŞLILAR İÇİN DAHA ÖNEMLİDİR: ORTOSTATİK HİPOTANSİYON MU? ORTOSTATİK HİPERTANSİYON MU? Süleyman Emre Koçyiğit
08:50-09:00 SS-031 SERUM ADİPOKİN DÜZEYLERİ İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA TANI VE AKTİVİTE BELİRTECİ OLABİLİR Mİ? Şengül Beyaz
09:00-09:10 SS-032 KLİNİĞİMİZDE TAKİP VE TEDAVİ EDİLEN SENKRON VE METAKRON ÇİFT PRİMER MALİGNİTELİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Teslime Ayaz
09:10-09:20 SS-033 SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSUSDA HASTALIK AKTİVİTESİNİ BELİRLEMEDE ADAY BİYOBELİRTEÇLER OLARAK SERUM BAFF VE APRIL Selma Sarı
09:20-09:30 SS-034 PRİMER HİPERTANSİF HASTALARDA SERUM MAGNEZYUM DÜZEYİ İLE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Büşra Betül Çağır
09:30-09:40 SS-035 YOĞUN BAKIMDA İZLENEN HEMATOLOJİ HASTALARINDA MORTALİTE ORANLARI VE RİSK FAKTÖRLERİ  Leyla Talan
09:40-09:50 SS-036 DİYABETİKLERDE ANEMİ İLE POLİNÖROPATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ayça Serap Erden
09:50-10:00 SS-037 YÜKSEK SERUM VİTAMİN B12 DÜZEYİNİN MALİGNİTE VE SİSTEMİK HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ Sedat Irmak
Oturum Başkanları: Dr. Pınar SOYSAL, Dr. Ahmet Şeref DEMİREL
10:30-10:40 SS-038 AZALMIŞ VE SINIRDA EJEKSİYON FRAKSİYONLU KALP YETMEZLİĞİNDE TEKRARLAYAN HASTANE YATIŞLARININ İNCELENMESİ: ÖN BULGULAR Hatice Bölek
10:40-10:50 SS-039 DİYABETİK HASTALARDA AF KRİYOABLASYON SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Yusuf Ziya Şener 
10:50-11:00 SS-040 TİP 2 DİYABET HASTALARINDA KAN BASINCI İLE PLAZMA ATEROJENİTE İNDEKSİ İLİŞKİSİ Sümeyra Alan Yalım
11:00-11:10 SS-041 İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE İLAÇ KAYNAKLI SORUNLAR Melda Bahap
11:10-11:20 SS-042 HODGKİN DIŞI LENFOMALARDA COX-2 EKSPRESYONUN PROGNOSTİK ÖNEMİ Gökhan Gönenli
11:20-11:30 SS-043 MONOSİT-YÜKSEK DANSİTELİ LİPOPROTEİN ORANI VE DİYABETİK MAKÜLER ÖDEM ARASINDAKİ İLİŞKİ Hatice Aslan Sırakaya
Oturum Başkanları: Dr. Levent ŞAHİNER, Dr. Fatma ALİBAZ ÖNER
13:30-13:40 SS-044 KALP YETERSİZLİĞİNDE SERUM GALECTİN-3 DÜZEYLERİ VE D VİTAMİNİ İLİŞKİSİ Hasan Eruzun
13:40-13:50 SS-045 MEME KANSERİ HASTALARINDA TAMOKSİFEN TEDAVİSİNE UYUM ORANLARI VE UYUMU ETKİLEYEBİLECEK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Zeynep Komesli
13:50-14:00 SS-046 HİPERPARATİROİDİ VE TİROİD KANSERİ Seher Kır
14:00-14:10 SS-047 H-FABP STEMI DA YENİ BİR BİYOMARKER VE PROGNOZ BELİRLEYİCİ Mİ? Gülçin Şahingöz Erdal
14:10-14:20 SS-048 PARATİROİD ADENOM AĞIRLIĞI VE ULTRASONOGRAFİK HACMİ İLE BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLERİN İLİŞKİSİ Seher Kır
14:20-14:30 SS-049 AĞIR İNFLUENZA VİRÜS İNFEKSİYONU GÖRÜLEN KİŞİLERDE IRF7 GEN MUTASYONU VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI Nursel Çalık Başaran
14:30-14:40 SS-050 VİTAMİN D EKSİKLİĞİNİN OKÜLER YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE GÖZYAŞI FONKSİYONLARINA ETKİSİ Nursel Çalık Başaran
14:40-14:50 SS-051 GRANÜLAMATÖZ İNTERSTİSYEL NEFRİT- TEK MERKEZ DENEYİMİ Berna Demir Yüksel
14:50-15:00 SS-052 BEHÇET HASTALIĞININ SEYRİNDE BAĞIMSIZ BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK NON-AFTÖZ BAŞLANGIÇ Muhammed Aydın
Oturum Başkanı: Dr. Levent ŞAHİNER, Dr. Fatma ALİBAZ ÖNER
16:45-16:55 SS-053 BEHÇET HASTALIĞI TANISI İLE TAKİP ETTİĞİMİZ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ:TEK MERKEZLİ, RETROSPEKTİF ÇALIŞMA Zeliha Kübra Özdemir
16:55-17:05 SS-054 SEPSİS TANILI HASTALARDA 25(OH)D DÜZEYİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Murat Erdoğan
17:05-17:15 SS-055 İÇ HASTALIKLARINDA MALİGNİTE ŞÜPHESİ İLE ARAŞTIRILAN HASTALARA YAKLAŞIM Haydar Zengin
17:15-17:25 SS-056 SİGARA İÇMENİN BEHÇET HASTALIĞININ BAŞLANGIÇ VE SEYRİ ÜZERİNE ETKİSİ Muhammed Aydın
17:25-17:35 SS-057 İMMÜNSÜPRESYON ZEMİNİNDE GELİŞEN LENFOPROLİFERATİF HASTALIK ÖZELLİKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLEYEN PARAMETRELER Sabin Göktaş Aydın
12 Ekim 2019, Cumartesi Salon F Oturum Başkanı: Dr. Lale ÖZIŞIK, Dr. Timur Selçuk AKPINAR
08:30-08:40 SS-058 PRETİBİAL ÖDEM STRAİN ORANI KRONİK KALP YETMEZLİĞİ VE NEFROTİK SENDROMLU HASTALARIN AYIRICI TANISINDA KULLANILABİLİR Hilmi Erdem Sümbül
08:40-08:50 SS-059 METASTATİK MİDE KANSERİNDE TÜMÖR LOKALİZASYONUNUN SAĞ KALIMA ETKİSİNİN LAUREN SINIFLAMASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ahmed Cihad Genç
08:50-09:00 SS-060 TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA GLİSEMİK REGÜLASYON İLE ENDOTROPHİN İLİŞKİSİ Şengül Aydın Yoldemir 
09:00-09:10 SS-061  ALZHEİMER’LI HASTALARDA GLİSEMİK PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI Attila Önmez
09:10-09:20 SS-062 TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA TEDAVİ İNTENSİFİKASYON SÜRESİNİN VE ŞEKLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nazlı Gülsoy Kırnap
09:20-09:30 SS-063 MEME KARSİNOGENEZİNDE GALEKTİN-1 İN YERİ Elif Gürel Çayır
09:30-09:40 SS-064 EL KAVRAMA GÜCÜ İLE ALBUMİN VE AĞIRLIK ARASINDAKİ BAĞLANTININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Çetinkaya
09:40-09:50 SS-065  DİABETİK POPULASYONDA KAN ŞEKERİ REGÜLASYONU İLE OSTEOKALSİN, KEMİK SPESİFİK ALP VE C TERMİNAL TELOPEPTİD İLİŞKİSİ  Ahmet Engin Atay
09:50-10:00 SS-066  İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARININ AKTİVASYONU İLE STREM-1 DÜZEYİNİN İLİŞKİSİ Yasin Kutlu
Oturum Başkanı: Dr. Lale ÖZIŞIK, Dr. Timur Selçuk AKPINAR
10:30-10:40 SS-067  BİLATERAL ADRENAL İNSİDENTALOMALAR TEK TARAFLI ADRENAL İNSİDENTALOMALARDAN FARKLI MIDIR? Mustafa Ünübol
10:40-10:50 SS-068  UNDİFERANSİYE SPONDİLOARTRİT VE ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARIN KLİNİK DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE ANTİ CCP PREVELANSI Emin Gemcioğlu
10:50-11:00 SS-069  TİP 2 DİYABETES MELLİTUS VE HEPATOSTEATOZ TANILI HASTALARDA PİOGLİTAZON KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ İlkim Deniz Toprak
11:00-11:10 SS-070 YENİ TANI PRİMER HİPERPARATİROİDİ HASTALARINDA ANTİDEPRESAN İLAÇ KULLANIM SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ PARAMETRELERİN TESPİTİ Erdinç Gülümsek
11:10-11:20 SS-071 YENİ İNSÜLİN KULLANIMINA BAŞLANAN TİP 2 DM HASTALARINDA, İNSÜLİN KULLANIMINI ETKİLEYEN BELİRTEÇLER Abdurrezzak Yılmaz
11:20-11:30 SS-072 YAPAY ZEKA YETENEKLİ PERİFERİK KAN YAYMA TARAYICI SİSTEM: MANTİSCOPE®  Müfide Okay
11:30:11:40 SS-073 BEŞ YILLIK SÜREDE HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN KLEBSİELLA SUŞLARININ ESBL POZİTİFLİĞİ VE KARBAPENEM DİRENCİ PROFİLİ Orkide Kutlu
11:40 - 11:50 SS-074 ROMATOİD ARTRİT İLE İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA MORTALİTEYİ ÖNGÖREN FAKTÖRLER NELERDİR? Mustafa Ekici